Rejest Magazynów energii

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

Obowiązki Operatora systemu elektroenergetyvcznego:
- prowadzenie w postaci elektronicznej rejestru magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci,
- aktualizować dane w rejestrze magazynów energii elektrycznej.
Jakie obowiązki ma posiadacz magazynu energii elektrycznej

Obowiązki posiadacza magazynu energii elektrycznej :
- przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji - w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
- powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Na dzień 17.04.2023 nie ma zgłoszonych magazynów energii o mocy minimalnej 50kW. 
OK
OK