Sprzedawca zobowiązany

20.11.2015

Sprzedawca zobowiązany wyznaczony Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na terenie OSD Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno- Ściekowej ENWOS sp. z o.o. w Chełmku 

Sprzedawca zobowiązany

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.). Prezes URE, w drodze decyzji administracyjnej, wyznacza sprzedawcę zobowiązanego, w myśl art. 40 ust. 3 ustawy o OZE, na podstawie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 2 tej ustawy:

  1. na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do 15 października każdego roku, na rok następny;
  2. będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do 15 października każdego roku, na rok następny.
OK
OK