RODO

Ochrona Danych Osobowych ENWOS
Klauzula informacyjna RODO
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o., Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek, KRS: 0000109626, NIP 549-000-39-06, Regon 070505955, dane do kontaktu:
  • telefon: 33846 13 77.
  • adres e-mail: biuro@enwos.pl.
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@enwos.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty zewnętrzne, np.:
  • podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
  • biuro rachunkowe,
  • firma IT.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. 
 
 

Telefony stacjonarne / fax
33 846 13 77
33 846 12 90


dyżurny elektryk
694 362 986

kotłownia
606 624 976

konserwator sieci CO
606 624 952
OK
OK