Wskaźniki dotyczące czasutrwaniaprzerw w dostarczaniu energii elektrycznej 2018

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2018 na obszarze działania PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. 
Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2018 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.
1.   Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (SAIDI), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
 
2.  Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich (SAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
 
3.  Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
 
 
 
Rok 2018
Wskaźniki Typ przerwy Rodzaj przerwy Wartość wskaźnika
SAIDI
 
Planowane minuty/odbiorca/rok 31,0145
Nieplanowane 1,3043
SAIFI Planowane ilość przerw/odbiorca/rok 0,0725
Nieplanowane 0,0000
MAIFI ilość przerw/odbiorca/rok 0,000
Ilość odbiorców : 69
Nie wystąpiły w roku 2018 przerwy katastrofalne oraz przerwy bardzo długie.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008 r., Rozdział 10, § 40:
 
1. Ustala się następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
 
1) planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
2) nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
 
2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania, dzieli się na przerwy:
 
1) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;
2) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;
3) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;
4) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;
5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

 
OK
OK