Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w roku 2015 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w roku 2015
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w roku 2015 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2015 na obszarze działania PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. 

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2015 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

1.   Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (SAIDI), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 

2.  Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich (SAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 

3.  Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 Nie wystąpiły w roku 2015 przerwy katastrofalne oraz przerwy bardzo długie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008 r., Rozdział 10, § 40:

 1. Ustala się następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

Wskaźniki

Typ przerwy

Wartość wskaźnika z uwzględnieniem przerw katastrofalnych

Wartość wskaźnika bez uwzględnienia przerw katastrofalnych

SAIDI

 

Planowane

1,341

1,341

Nieplanowane

412,927

412,927

SAIFI

Planowane

0,049

0,049

Nieplanowane

1,037

1,037

MAIFI

0,0000

Liczba obsługiwanych odbiorców : 43
 
1) planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;

2) nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

 2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania, dzieli się na przerwy:

 1) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;

2) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;

3) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;

4) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;

5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

OK
OK