Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2014 r.

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2014 r.
 Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2014 r.

Zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz.623 z 2007r. z późniejszymi zmianami) przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców dla obszarów sieci P.E.C. i G.W.Ś. „ENWOS” Sp. z o.o. w Chełmku za rok 2014 r.

 

Wskaźniki

Typ przerwy

Wartość wskaźnika z uwzględnieniem przerw katastrofalnych

Wartość wskaźnika bez uwzględnienia przerw katastrofalnych

SAIDI

 

Planowane

624,2982

624,2982

Nieplanowane

0,2631

0,2631

SAIFI

Planowane

1,8246

1,8246

Nieplanowane

0,0175

0,0175

MAIFI

0,0000

Liczba obsługiwanych odbiorców

57

 Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w w/w rozporządzeniu:

 SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę

odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych

na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw.

 Przerwy planowane

- wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej

Przerwy nieplanowane

- spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej

 Przerwy krótkie

- trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty

Przerwy długie

- trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin

Przerwy bardzo długie

- trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny

Katastrofalne

- trwające dłużej niż 24 godziny 

OK
OK