Cena energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. dla odbiorców ENWOS Sp. z o.o. posiadających umowy kompleksowe lub umowy na sprzedaż energii elektrycznej


Informujemy niniejszym, że obecne stosowane ceny dla wszystkich Odbiorców, którzy kupują energię od naszego Przedsiębiorstwa na podstawie zawartych umów kompleksowych lub sprzedaży energii elektrycznej, z uwagi na fakt, że ceny te są niższe od tzw. ceny maksymalnej określonej w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. obowiązują do końca roku 2022.
Od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 zgodnie z zapisami Ustawy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami, którzy spełniają kryteria ustawowe oraz złożą stosowne oświadczenia, w rozliczeniach z naszymi odbiorcami posiadającymi umowy kompleksowe lub umowy na sprzedaż energii elektrycznej stosowana będzie tzw. cena maksymalna energii elektrycznej.
W związku z powyższym wszyscy odbiorcy, którzy z mocy ustawy objęci są tzw. ceną maksymalną zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia do 31 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia oświadczenia po tym terminie cena maksymalna będzie stosowana od kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.
Oświadczenie (do pobrania poniżej) można złożyć w wersji papierowej w siedzibie naszego Przedsiębiorstwa, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej opatrzonej odpowiednimi podpisami elektronicznymi przesłanej pocztą elektroniczną na adres: energia@enwos.pl  
W rozliczeniach z Odbiorcami, którzy nie kwalifikują się do zapisów ustawy od dnia 1 stycznia 2023 r. będą stosowane ceny podane w nowym cenniku, który zostanie opublikowany na stronie enwos.pl do dnia 15 grudnia 2022 lub zgodnie z zawartymi umowami indywidualnymi.
W załącznikach poniżej znajdą Państwo:
- wykaz Odbiorców uprawnionych zgodnie z ustawą do objęcia ceną maksymalną
- wzór oświadczenia
- instrukcję wypełniania oświadczenia
- pełną treść Ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.
 
OK
OK