Informacja dla odbiorców ciepła obsługiwanych z sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Enwos Sp. z o.o. w Chełmku, dotycząca cen ciepła

Niniejszym informujemy, że w dniu 27.07.2022. została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.19.2022.MGi taryfa dla ciepła na obszarze działania naszego Przedsiębiorstwa. Taryfa zawierająca zmienione stawki w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r. Średni wzrost cen ciepła wraz z usługami dystrybucyjnymi w zależności do grupy taryfowej wyniósł od 48% do 52%. Tak duży wzrost cen ciepła i usług dystrybucyjnych jest podyktowany drastycznym wzrostem cen paliwa (węgla) znacznie przekraczającym 100%, kosztów energii elektrycznej o blisko 90% a także szalejącą inflacją i bardzo niestabilną sytuacją na rynku.
W związku pojawiającymi się w mediach informacjami o ograniczeniu wzrostu cen ciepła sieciowego do 40% pragniemy poinformować, że:
- w chwili obecnej trwają prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ograniczającym m.in. wzrost cen ciepła sieciowego. Ustawa ma wprowadzić na Przedsiębiorstwa ciepłownicze obowiązek stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą w rozliczeniach z odbiorcami wymienionymi w art. 4.1 2 tej ustawy, w tym m.in. z gospodarstwami domowymi, wspólnotami mieszkaniowymi.
- ustawa w proponowanym brzmieniu zgodnie z art. 3.3 mówi, że średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość:
1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;
2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.
- aktualna średnia cena wytwarzania ciepła dla naszego przedsiębiorstwa obliczona zgodnie z projektem wyżej wymienionej ustawy na podstawie taryfy obowiązującej w naszym Przedsiębiorstwie od dnia 11 sierpnia br. wynosi poniżej 70 zł/GJ (przy obliczaniu średniej ceny ciepła nie uwzględnia się stawek przesyłowych).
Biorąc pod uwagę powyższe nasze Przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do stosowania średniej ceny z rekompensatą od momentu wejścia w życie powyższej ustawy, w przypadku gdy średnia cena za wytwarzane ciepło sprzedawane przez nasze Przedsiębiorstwo przekroczy poziom 103,82 zł/GJ. W chwili obecnej ceny zatwierdzone do stosowania w nowej taryfie są znacznie poniżej tego poziomu. W związku z powyższym nawet po wejściu w życie ustawy w najbliższym czasie będziemy zobowiązani do stosowania cen zatwierdzonych w taryfie, ponieważ ochrona odbiorców wymienionych w projekcie ustawy ma polegać na stosowaniu ceny nie wyższej niż 103,82 zł/GJ wytworzonego ciepła plus koszty dystrybucji zgodnie z obowiązującą taryfą.
Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań aby skutki zawirowań na rynku były w jak najmniejszym stopniu odczuwalne dla naszych odbiorców. Nad cenami stosowanymi przez Przedsiębiorstwa ciepłownicze stale sprawuje nadzór Państwo poprzez Urząd Regulacji Energetyki, dlatego nie mogą one dowolnie kształtować cen. Jednakże biorąc pod uwagę pewność zasilania odbiorców i bezpieczeństwo dostaw ciepła, jego cena musi być urealniona do warunków prowadzenia działalności jakie panują na rynku. Ciepło sieciowe jest jedną z bezpieczniejszych i stabilniejszych form ogrzewania budynków, pomimo drastycznych wzrostów cen nośników energii wywołanych agresją Rosji na Ukrainę. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt wpływu na środowisko, ponieważ pomimo problemów na rynku paliwowym prze­strze­gamy suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitujemy znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece, co ma decydujący wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Ze swojej strony prosimy również o oszczędne i racjonalne gospodarowanie ciepłem co pozwoli na choćby częściowe zmniejszenie uciążliwości podwyżek i przetrwanie tego trudnego dla nas wszystkich okresu.
Zarząd PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o. w Chełmku
Zobacz również
OK
OK