Nowa Taryfa dla Wody od 01.01.2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje iż od dnia 1 stycznia 2022 roku ulegają zmianie ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zgodnie z zatwierdzoną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 grudnia 2021 roku znak KR.RZT.70.384.2021
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
L.p. Taryfowa
grupa
odbiorców
wyszcze-
gólnienie
Stawka
netto w okresie
od
1.01.2022

Do
31.12.2022
Stawka
netto w okresie
od 1.01.2023

Do
31.12.2023
Stawka
netto w okresie
od 1.01.2024

Do
31.12.2024
1 GRUPA 1
Woda
Pitna
cena  w
zł za
1 m3
dostar-
czonej
wody
10,49 10,44 10,52
    opłata
stała
abona-
mentowa
zł/odbiorca 
usług/m-c
12,00 12,00 12,00
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
L.p. Taryfowa
grupa
odbiorców
wyszcze-
gólnienie
Stawka
netto w okresie od 1.01.2022

Do
31.12.2022
Stawka
netto w okresie od 1.01.2023

Do
31.12.2023
Stawka
netto w okresie od 1.01.2024

Do
31.12.2024
1 GRUPA 1 cena 
w zł
za 1 m3
odprowa-
dzonych
ścieków
12,17 12,75 12,77
 
 
OK
OK