Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w roku 2013 r.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
 

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2013 na obszarze działania PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PECiGWŚ „ENWOS” Sp. z o.o. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2013 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

1. Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (SAIDI), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 

2. Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich (SAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 

3. Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI), stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

 
Wskaźnik za rok
 
 
SAIDI – plan.
(minuty/
odbiorca/
rok)
 
SAIDI – nieplan.
(minuty/
odbiorca/
rok)
 
SAIFI – plan.
(ilość przerw/
odbiorca/
rok)
 
SAIFI – niepla.
(ilość przerw/
odbiorca/
rok)
 
MAIFI
(ilość przerw/
odbiorca/
rok)
 
Liczba odbiorców
 
2013
 

464

19
 
2
 
1
 
0
 
60


Nie wystąpiły w roku 2013 przerwy katastrofalne.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008 r., Rozdział 10, § 40:
1. Ustala się następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
1) planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
2) nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zależności od czasu ich trwania, dzieli się na przerwy:
1) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę;
2) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty;
3) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin;
4) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny;
5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.