Konsultacje Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Komunikat w sprawie konsultacji projektu IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Enwos Sp. z o.o., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) publikuje na swojej stronie internetowej www.enwos.pl w (zakładce Operator Systemu Dystrybucyjnego) projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo Energetyczne.

OSD zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 13 do 26 stycznia 2014 r. w podany niżej sposób:

1) na adres poczty elektronicznej: energia@enwos.pl lub,
2) faksem pod numer 33 846 13 77

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonych wraz z projektem IRiESD Formularzach zgłoszeniowych uwag do projektu.
 
Zarząd